035 - 200 87 20 info@wijnhalte.nl

Algemene voorwaarden

Service & Garantie

Wijnhalte levert kwalitatief hoogwaardige wijnen echter wijn is gemaakt van druiven. De ene druif is de andere niet, soms zit er een rare druif tussen. De kans is bijzonder klein maar in het geval dat je toch een wijn die niet okay is zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing.

Privacy

Artikel 1: Algemeen

De website: Wijnhalte.nl is eigendom van het bedrijf Wijnhalte. Wijnhalte houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Wijnhalte. bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking

Wijnhalte verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Wijnhalte zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Wijnhalte hier wettelijk toe verplicht wordt.

Artikel 3: Cookies

Wijnhalte verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website. Deze gegevens verzamelt Wijnhalte met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Wijnhalte: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Wijnhalte in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wijnhalte en de Consument.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Wijnhalte, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Wijnhalte ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.

2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wijnhalte de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.

3.2 Wijnhalte is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/op-drachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Aanbiedingen

4.1 Aanbiedingen zowel op de website van Wijnhalte als op Wijnbezorgd zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Wijnhalte kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnhalte niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – Prijzen; betalingen

5.1 De op de website van Wijnhalte en Wijnbezorgd vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Wijnhalte gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/over-eenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 – Levering

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Wijnhalte, tenzij anders overeengekomen. Wijnhalte is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Wijnhalte is ingeschakeld.

6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.

6.3 Wijnhalte levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Wijnhalte staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Wijnhalte te worden gemeld.

7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Wijnhalte – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product dan wel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van het door Wijnhalte geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Wijnhalte is verschuldigd.

8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Wijnhalte geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 – Reclames

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Wijnhalte te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 – Betaling

10.1 De door Wijnhalte te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. 

10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Wijnhalte te worden voldaan binnen de periode die te vinden is op de factuur, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan Wijnhalte de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand.

10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.

10.4 Betalingen in mindering op het aan Wijnhalte verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 – Vrijwaring

11.1 De Consument vrijwaart Wijnhalte voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Wijnhalte en/of door haar verstrekte adviezen.

11.2 Wordt Wijnhalte door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Wijnhalte zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Wijnhalte gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Wijnhalte voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.

12.2 Wijnhalte is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Wijnhalte aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Wijnhalte gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Wijnhalte gehouden is tot enige vergoeding van schade.

13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnhalte geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Wijnhalte niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.

13.3 Wijnhalte kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Wijnhalte gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Wijnhalte gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 – Intellectueel Eigendom

14.1 De websites van Wijnhalte met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Wijnhalte vereist.

14.2 Voorzover Wijnhalte op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Wijnhalte is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 – Diverse

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Wijnhalte vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

15.2 Wijnhalte is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten van Wijnhalte is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Wijnhalte. Wijnhalte en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.